Col·legiar-se / Precol·legiar-se

Qui es pot col·legiar?  

Han de ser membres del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya totes i tots els titulats universitaris en Treball Social que exerceixin la professió. Donada la legislació actual, per exercir el treball social, ja sigui en l’àmbit públic, privat o concertat, és obligatori estar col·legiat/da.

 

Igualment, poden col·legiar-se voluntàriament totes aquelles persones que estiguin en possessió del títol universitari de treball social i que no estiguin exercint la professió.

 

Quina és la quota col·legial?

 • Quota col·legial any 2022: 159€

La quota es cobrarà mitjançant domiciliació bancària al número de compte que faciliteu. El pagament de la quota podrà ser anual, semestral o trimestral. En el cas d’altes que es produeixen durant l’any es pagarà la part proporcional corresponent de la quota.

 • Alta col·legial: 60€ de tramitació  una única vegada.
 • Quota Situació Jubilació

La quota serà gratuïta, una vegada hagi acreditat la resolució enviada per l’INSS.

 • Quota per Invalidesa

Les col·legiades i col·legiats que tinguin reconeguda una discapacitat amb una valoració del 65% o més o una situació d’invalidesa acreditada per l’INSS, tindran una reducció del 50% en la quota col·legial. 

 • Devolució de quota per situació d’atur

El pagament de la quota col·legial es pot realitzar en quotes fraccionades: semestrals o trimestrals. Per a aquestes modalitats de pagament, el tràmit de sol·licitud de devolució pel 1er semestre es pot realitzar de l’1 al 15 de juliol, i de l’1 al 15 de gener es pot tramitar la devolució per al 2n semestre.

Si la quota es paga de forma anual el tràmit de sol·licitud de devolució s’ha de realitzar de l’1 al 15 de gener.

S’ha d’acreditar estar en situació d’atur, amb certificat de l’OTG on consti el període de temps en situació d’atur (Descarrega't les instruccions per sol·licitar el Certificat integrat). Una vegada acreditada la situació es realitzarà devolució del  50% de la quota corresponent als dies que s’hagi estat en atur. La sol·licitud de devolució s’ha de realitzar per email a catalunya@tscat.cat aportant la documentació requerida.

Veure els serveis que ofereix col.legiar-se

Alta online

Els passos per col·legiar-se són els següents:

1.Emplenar el formulari online del portal.

2.Presentar a la secretaria de la Seu Central o de la teva Delegació corresponent la següent documentació:

   - Original i fotocòpia del títol de Diplomat/da o Grau en Treball Social, o el resguard del mateix només en els casos de recent titulació.

   - Fotocòpia del DNI.

   - Una  fotografia mida carnet.

   -  Resguard d’ingrés de l’abonament de l’Alta Col·legial (60 euros). S’haurà de fer efectiva mitjançant ingrés bancari al número de compte corrent ES29-0081-7011-13-0001642072 del Banc Sabadell *.

*D’acord amb el conveni subscrit amb el Banc Sabadell, les persones que vulguin col·legiar-se i no siguin clients d’aquesta entitat, si obren un compte de la gama Expansió PRO per domiciliar el pagament de la quota col·legial, gaudiran de l’alta col·legial gratuïta (fins 60 euros). En aquest cas, caldrà adjuntar la fotocòpia del número de compte de la gama Expansió PRO. Així mateix podreu gaudir automàticament del 10% d’abonament de la quota de col·legiat, fins a un màxim de 50 euros per compte, per a nous clients de captació. La bonificació es realitzarà un únic any per a les quotes domiciliades durant els 12 primers mesos, comptant com a primer mes, el de l'obertura del compte. El pagament es realitzarà en compte el mes següent dels 12 primers mesos.

   - Presencialment s’haurà de signar el document d’alta, el de domiciliació bancària i el de protecció de dades que et facilitarà el personal del Col·legi.

 

Adreça

Espanya
ES

El Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya ofereix la possibilitat de precol·legiar-se als estudiants que ja hagin aprovat la meitat dels crèdits dels estudis de Grau en Treball Social perquè gaudeixin d’una part dels serveis del Col·legi de forma totalment gratuïta.

Amb aquesta iniciativa, des del TSCAT volem contribuir a apropar als futurs treballadors/es socials  a la professió i a les seves institucions, facilitant el pas entre el període d’estudis al de l’exercici professional.

Precol·legia´t
Clica per a més informació

 

Requisits i documentació necessària per a donar-se d’alta com a precol·legiat/da

Si ets estudiant de Treball Social i has aprovat la meitat dels crèdits totals, o bé estàs fent el projecte de fi de Grau, pots sol·licitar l’alta al TSCAT com a precol·legiat/da.  

Fins quan pots estar precol·legiat/da?

Es pot estar precol·legiat durant tot el període en que es demostri que s’està matriculat i fins el moment que s’obtingui el títol de Grau en Treball Social. Aleshores es podrà optar per la col·legiació oficial.

Serveis que podràs gaudir:

 • Accedir a la formació que imparteix el Col·legi amb els mateixos descomptes que els col·legiats/des
 • Assistir a una gran varietat de jornades i conferències organitzades sobre diferents aspectes i temàtiques del Treball Social
 • Gaudir dels avantatges comercials que té signats el Col·legi
 • Beneficiar-te del servei d’orientació professional i de tallers específics de recerca de feina. 
 • Estar informat/da de totes les últimes novetats del sector
 • Tenir accés a les publicacions, dossiers de treball i monogràfics del Col·legi

 

ALTA ONLINE

Per a precol·legiar-se, has d'omplir aquest formulari online i adjuntar els següents documents:

 • Fotocòpia del DNI
 • Fotocòpia de la matrícula de l’any en curs
 • Acreditació 50% dels crèdits cursats

 

 

Segons l’article 14 dels Estatuts del Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya de 5 de setembre de 2011, la reincorporació al Col·legi requerirà la presentació d’una sol·licitud escrita adreçada a la Junta de Govern.

La Junta de Govern podrà sol·licitar documentació complementària i, si fos el cas, l’acreditació del compliment de la pena o sanció, quan aquest hagi estat el motiu de baixa.

En el cas de baixa per impagament de quotes o aportacions, el seu abonament, amb l’interès legal meritat, comporta la rehabilitació automàtica de l’alta col·legial, llevat dels supòsits en que subsisteixi algun altre motiu de baixa.

Alta online

Els passos per Recol·legiar-se són els següents:

1. Emplenar el formulari online del portal.

2. Presentar a la secretaria de la Seu Central o de la teva Delegació corresponent la següent documentació actualitzada:

    - Fotocòpia del DNI

    - Una  fotografia mida carnet

    - Original i fotocòpia del títol de Diplomat/da o Grau en Treball Social, només en el cas que en el moment de   col·legiar-se per primera vegada només es lliurés el resguard del títol.

              - Presencialment s’haurà de signar el document d’alta, el de domiciliació bancària i el de protecció de dades que et facilitarà el personal del Col·legi.

Per exercir el treball social, segons la legislació actual, ja sigui en l’àmbit públic, privat o concertat, és obligatori estar col·legiat/da.

Entenem la col·legiació com un DRET i un DEURE dels i les professionals del treball social, com passa en totes les altres professions col·legiades, per garantir la qualitat en l’atenció a la ciutadania i per garantir també la representació dels interessos de les i els professionals del treball social.

Si en l’actualitat no exerceixes la professió o no mantens domicili professional únic o principal en l’àmbit competencial del Col·legi, pots sol·licitar la baixa col·legial mitjançant aquest document adjunt, que hauràs de signar i fer arribar a la teva delegació territorial o seu central.